Plan managerial

Orice demers managerial, fie el declarativ, orientativ şi/sau aplicativ, nu se poate substitui legislatiei în vigoare sau Cartei universitare a UPB.

Ca parte integrantă a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică este loială principiilor şi valorilor consacrate în documentele strategice ale acesteia, Programul managerial 2016-2020 fiind unul dintre acestea.

Astfel, în concordanţă cu principiile de conducere practicate şi asumate de universitate, dar şi cu specificul facultăţii şi al structurii acesteia, la nivelul facultăţii IIR vor fi promovate şi susţinute următoarele principii:

 

a) libertatea şi autonomia academică, militându-se pentru întărirea autonomiei manageriale şi financiare a departamentelor şi centrelor din structura facultăţii;

 

b) principiul ”uşi deschise”, prin acceptarea dialogului la orice nivel, fără nicio restricţie, cu orice membru sau reprezentant al comunităţii facultăţii ca întreg sau ca parte, prin sensibilitate la problemele membrilor comunităţii;

 

c) conducere participativă, coerenţă şi profesionalism prin implicarea actorilor importanţi, cu reprezentativitate pentru un anumit domeniu, în luarea deciziilor;

 

d) creativitate şi flexibilitate, realism şi dinamism în procesul de conducere, prin adoptarea celor mai eficiente şi novatoare soluţii şi prin acceptarea delegării unor atribuţii asociate în mod normal conducerii facultăţii pentru activităţi specifice;

 

e) transparenţă totală a actului managerial, prin crearea unui avizier electronic pe site-ul facultăţii şi prin iniţierea de buletine informative în format electronic, cu descrieri ale evenimentelor în curs de derulare sau planificate, decizii ale conducerii facultăţii, anunţuri către cadre didactice sau studenţi transmise periodic către toţi membrii comunităţii, dar şi prin alte metode moderne;

 

f) încredere în oameni, comportament etic şi echitabil în raport cu toţi membrii comunităţii facultăţii şi univesităţii, soluţionarea problemelor fiecărui membru al acesteia, indiferent de importanţa aparentă a subiectului adus în prim-plan, onestitate şi loialitate faţă de membrii comunităţii facultăţii;

 

g) asumarea răspunderii pentru demersul managerial, prin prezentarea periodică a unor rapoarte şi dări de seamă, cu argumentarea motivării deciziilor luate (v. Anexa 2 – Indicatori de performanţă);

 

h) eficienţă financiară, cu respectarea principiilor financiare sănătoase în luarea deciziilor care implică modificări de cash-flow în trezoreria facultăţii.

Programul managerial 2012-2016

Despre noi

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti.
Facultatea IIR coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare, astfel:
  • Inginerie industrială, cu 8 programe de studii:
   • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
   • Informatică Aplicată în Inginerie Industrială
   • Sisteme de Producţie Digitale
   • Logistică Industrială
   • Ingineria Sudării
   • Ingineria şi Managementul Calităţii
   • Inginerie şi Securitate Industrială
   • Industrial Engineering (program in lb. engleză).
  • Inginerie şi management, cu un program de studii:
   • Inginerie Economică Industrială.
  • Mecatronică şi robotică, cu un program de studii:
   • Robotică.
 • studii universitare de Masterat, cu 27 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare:
  • Inginerie industrială, cu 16 programe:
   • Ingineria calităţii
   • Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
   • Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză)
   • Concepţie şi management în productică
   • Design industrial şi produse inovative
   • Echipamente pentru terapiii de recuperare
   • Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
   • Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale
   • Ingineria proiectării şi fabricării produselor
   • Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
   • Inginerie avansată asistată de calculator
   • Managementul întreprinderilor industriale virtuale
   • Maşini şi sisteme de producţie
   • Logistică Industrială
   • Tehnologii și Sisteme Poligrafice
   • Industrial Engineering.
  • Inginerie şi management, cu 5 programe:
   • Inginerie economică şi managementul afacerilor.
   • Calitate în inginerie şi managementul afacerilor.
   • Ingineria şi managementul proiectelor complexe.
   • Managementul Facilității.
   • Ingineria managerială a sistemelor tehnice.
  • Inginerie mecanică, cu 3 programe:
   • Siguranţa şi integritatea structurilor.
   • Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile.
   • Consultanţa în proiectarea sistemelor mecanice.
  • Mecatronică şi robotică, cu un program:
   • Robotică.
  • Relaţii internaţionale şi studii europene, cu un program:
   • Studii europene.
  • Ştiinţele comunicării, cu un programe:
   • Comunicare managerială.
 • studii universitare de Doctorat, în 3 domenii ştiințifice de doctorat,
  • Inginerie industrială 
  • Inginerie mecanică.
  • Inginerie și management

În cadrul facultăţii se pot organiza cursuri de formare continuă, prin intermediul centrelor de cercetare şi ale celor de instruire.

Comunitatea Facultăţii IIR este alcătuită din totalitatea cadrelor didactice titulare şi profesorilor consultanţi/emeriţi, studenţilor, personalului de cercetare, tehnic şi administrativ care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare – dezvoltare şi/sau tehnico-administrative.
Facultatea IIR include, în prezent, 5 departamente:

 • Roboți și Sisteme de Producţie
 • Rezistenţa Materialelor
 • Tehnologia Construcţiilor de maşini
 • Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
 • Teoria Mecanismelor şi Roboţi

alături de Şcoala Doctorală a Facultăţii IIR.

De asemenea, în cadrul Facultăţii IIR îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects.
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.
La facultatea IIR sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiente:

Decan:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Coordonare activitate la nivel de facultate

Luni 8-10, Marti 16-18, Miercuri 18-20, Joi 10–12, Vineri  12-14

Prodecan:

Prof.dr.ing. Irina Severin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internationalizare, programe educationale din fonduri europene si resurse umane

 Luni 14-18, Marti 12-14, Miercuri 12-14, Joi 12-14, Vineri  14-16

Prodecan:

Prof.dr.ing. Adrian Nicolescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cercetare stiintifica si patrimoniu

 

Prodecan:  Conf.dr.ing. Mihail Purcarea This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studii universitare de masterat si stagii de practica

  Luni 10-12, Marti 10-14, Miercuri 12-14, Joi 12-14 și 16-18, Vineri  10-14

Prodecan: Conf.dr.ing. Nicolae Ionescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Studii universitare de licenta, asigurarea calitatii si formare continua

 Luni 12-20, Marti 8-14 și 16-20, Miercuri 8-10 și 12-20, Joi 12-20, Vineri  8-20

Prodecan: Conf.dr.ing. Dumitru Cicic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Probleme sociale, tutorat si imaginea facultatii   Marti 10:00 - 12:00, 
Miercuri 10:00 - 12:00 , 
Joi 15:30-16:30
Prodecan: Conf.dr.ing. Daniel Vlasceanu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Legatura cu mediul economic, informatizare si orare  Marti 10-14,  Miercuri 10-14
Director Şcoală Doctorală: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Coordonare Şcoală Doctorală IMST This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pentru a trimite un e-mail conducerii Facultății IIR vă rugăm să folosiți adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Consiliului Facultății IIR

 

 

 

Misiune

 Misiunea Facultății de Inginerie Industrială și Robotică decurge din misiunea Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi asumă statutul de universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea asumată de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca „o intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020”.

În acest context, misiunea Facultăţii IIR este aceea de a servi comunitatea, la nivel local şi naţional – în termeni de excelenţă, prin mijloace specifice: de a crea cunoaştere în domeniile de clasificare integrate intern, de a utiliza cunoaşterea în cercetare, dar şi de a găsi calea pentru a o transmite studenţilor şi de a-i ajuta astfel să beneficieze, în cel mai avantajos mod, de oportunităţile educaţionale alese, cu respectarea reglementărilor in vigoare.

 

 

 

Viziune

Toţi trăim sub acelaşi cer,
dar nu toţi avem acelaşi orizont …

Viziunea privind dezvoltarea Facultăţii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice conduce la imaginea unei facultăți de educaţie și cercetare integrate. Această entitate trebuie să reprezinte un model de  îmbinare armonioasă a dezvoltării cunoaşterii și aplicațiilor,  un etalon de excelenţă în universitate şi în ţară, un referenţial pentru reţeaua academică şi ştiinţifică naţională şi internaţională din domeniu, o interfaţă inteligentă între mediul academic şi cel socio-economic, ai cărei absolvenţi să urmeze o carieră de succes şi  în care să existe o atmosferă de armonie şi colegialitate, între toți membrii comunităţii - cadre didactice, cercetători, studenţi, persoane cu atribuţii în plan administrativ, dar şi în relaţia cu părinţii sau cu partenerii industriali.

Mai multe articole...

 1. Bun venit