Facultate > Despre noi

 Bine aţi venit,
           dragii noştri prieteni !

Ne adresăm vouă, absolvenţilor entuziaşti de liceu, prietenilor şi viitorilor noştri studenţi şi vă mulţumim că aţi acceptat să primiţi oferta noastră.
A alege o facultate, a te îndrepta către o anume specializare în cadrul acesteia înseamnă a selecta o carieră, o direcţie de dezvoltare personală şi un drum spre succes. Momentul este foarte important, iar alegerea trebuie făcută cu mintea şi cu sufletul, cu înţelepciune şi cu încredere în viitor.
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, facultatea noastră, împlineşte în acest an venerabila vârstă de 55 de ani. De peste o jumătate de secol aici se formează specialişti care pot ocupa funcţii dintre cele mai diferite, de la proiectantul strungului carusel cu masa de 16 metri la responsabilul cu managementul calităţii într-o companie producătoare de lactate, de la tehnologul care a urmărit fabricarea jucăriilor fratelui nostru la ofiţerul de credit care i-a supervizat tatălui dosarul, ajutându-l să obţină un împrumut de la bancă.
Facultatea este recunoscută pentru seriozitate, atenţie acordată studenţilor, preocupare pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii, deschidere spre nou şi oportunităţi oferite după absolvire. Generaţie după generaţie, absolvenţii noştri, ingineri, au dus faima Facultăţii IIR de-a lungul lumii, din Canada până în China şi din India până în Brazilia.
Vă invităm să vă alăturaţi echipei noastre, iar dacă o veţi face, vă spunem doar că aţi ales bine şi ne vom strădui să nu vă dezamăgim.
Apoi, vă vor convinge faptele. Veţi afla că nu pregătim specialiști pentru prezent, ci pentru viitor. Şi că suntem mândri să vă pregătim pe voi.

Vă aşteptăm cu drag !

 

 

 

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti.
Facultatea IIR coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare, astfel:
  • Inginerie industrială, cu 8 programe de studii:
   • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
   • Informatică Aplicată în Inginerie Industrială
   • Sisteme de Producţie Digitale
   • Logistică Industrială
   • Ingineria Sudării
   • Ingineria şi Managementul Calităţii
   • Inginerie şi Securitate Industrială
   • Industrial Engineering (program in lb. engleză).
  • Inginerie şi management, cu un program de studii:
   • Inginerie Economică Industrială.
  • Mecatronică şi robotică, cu un program de studii:
   • Robotică.
 • studii universitare de Masterat, cu 27 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare:
  • Inginerie industrială, cu 16 programe:
   • Ingineria calităţii
   • Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
   • Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză)
   • Concepţie şi management în productică
   • Design industrial şi produse inovative
   • Echipamente pentru terapiii de recuperare
   • Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
   • Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale
   • Ingineria proiectării şi fabricării produselor
   • Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
   • Inginerie avansată asistată de calculator
   • Managementul întreprinderilor industriale virtuale
   • Maşini şi sisteme de producţie
   • Logistică Industrială
   • Tehnologii și Sisteme Poligrafice
   • Industrial Engineering.
  • Inginerie şi management, cu 5 programe:
   • Inginerie economică şi managementul afacerilor.
   • Calitate în inginerie şi managementul afacerilor.
   • Ingineria şi managementul proiectelor complexe.
   • Managementul Facilității.
   • Ingineria managerială a sistemelor tehnice.
  • Inginerie mecanică, cu 3 programe:
   • Siguranţa şi integritatea structurilor.
   • Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile.
   • Consultanţa în proiectarea sistemelor mecanice.
  • Mecatronică şi robotică, cu un program:
   • Robotică.
  • Relaţii internaţionale şi studii europene, cu un program:
   • Studii europene.
  • Ştiinţele comunicării, cu un programe:
   • Comunicare managerială.
 • studii universitare de Doctorat, în 3 domenii ştiințifice de doctorat,
  • Inginerie industrială 
  • Inginerie mecanică.
  • Inginerie și management

În cadrul facultăţii se pot organiza cursuri de formare continuă, prin intermediul centrelor de cercetare şi ale celor de instruire.

Comunitatea Facultăţii IIR este alcătuită din totalitatea cadrelor didactice titulare şi profesorilor consultanţi/emeriţi, studenţilor, personalului de cercetare, tehnic şi administrativ care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare – dezvoltare şi/sau tehnico-administrative.
Facultatea IIR include, în prezent, 5 departamente:

 • Roboți și Sisteme de Producţie
 • Rezistenţa Materialelor
 • Tehnologia Construcţiilor de maşini
 • Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
 • Teoria Mecanismelor şi Roboţi

alături de Şcoala Doctorală a Facultăţii IIR.

De asemenea, în cadrul Facultăţii IIR îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects.
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.
La facultatea IIR sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

 

 

 

 Misiunea Facultății de Inginerie Industrială și Robotică decurge din misiunea Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi asumă statutul de universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea asumată de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca „o intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020”.

În acest context, misiunea Facultăţii IIR este aceea de a servi comunitatea, la nivel local şi naţional – în termeni de excelenţă, prin mijloace specifice: de a crea cunoaştere în domeniile de clasificare integrate intern, de a utiliza cunoaşterea în cercetare, dar şi de a găsi calea pentru a o transmite studenţilor şi de a-i ajuta astfel să beneficieze, în cel mai avantajos mod, de oportunităţile educaţionale alese, cu respectarea reglementărilor in vigoare.

 

 

 

Orice demers managerial, fie el declarativ, orientativ şi/sau aplicativ, nu se poate substitui legislatiei în vigoare sau Cartei universitare a UPB.

Ca parte integrantă a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică este loială principiilor şi valorilor consacrate în documentele strategice ale acesteia, Programul managerial 2016-2020 fiind unul dintre acestea.

Astfel, în concordanţă cu principiile de conducere practicate şi asumate de universitate, dar şi cu specificul facultăţii şi al structurii acesteia, la nivelul facultăţii IIR vor fi promovate şi susţinute următoarele principii:

 

a) libertatea şi autonomia academică, militându-se pentru întărirea autonomiei manageriale şi financiare a departamentelor şi centrelor din structura facultăţii;

 

b) principiul ”uşi deschise”, prin acceptarea dialogului la orice nivel, fără nicio restricţie, cu orice membru sau reprezentant al comunităţii facultăţii ca întreg sau ca parte, prin sensibilitate la problemele membrilor comunităţii;

 

c) conducere participativă, coerenţă şi profesionalism prin implicarea actorilor importanţi, cu reprezentativitate pentru un anumit domeniu, în luarea deciziilor;

 

d) creativitate şi flexibilitate, realism şi dinamism în procesul de conducere, prin adoptarea celor mai eficiente şi novatoare soluţii şi prin acceptarea delegării unor atribuţii asociate în mod normal conducerii facultăţii pentru activităţi specifice;

 

e) transparenţă totală a actului managerial, prin crearea unui avizier electronic pe site-ul facultăţii şi prin iniţierea de buletine informative în format electronic, cu descrieri ale evenimentelor în curs de derulare sau planificate, decizii ale conducerii facultăţii, anunţuri către cadre didactice sau studenţi transmise periodic către toţi membrii comunităţii, dar şi prin alte metode moderne;

 

f) încredere în oameni, comportament etic şi echitabil în raport cu toţi membrii comunităţii facultăţii şi univesităţii, soluţionarea problemelor fiecărui membru al acesteia, indiferent de importanţa aparentă a subiectului adus în prim-plan, onestitate şi loialitate faţă de membrii comunităţii facultăţii;

 

g) asumarea răspunderii pentru demersul managerial, prin prezentarea periodică a unor rapoarte şi dări de seamă, cu argumentarea motivării deciziilor luate (v. Anexa 2 – Indicatori de performanţă);

 

h) eficienţă financiară, cu respectarea principiilor financiare sănătoase în luarea deciziilor care implică modificări de cash-flow în trezoreria facultăţii.

Programul managerial 2012-2016

Toţi trăim sub acelaşi cer,
dar nu toţi avem acelaşi orizont …

Viziunea privind dezvoltarea Facultăţii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice conduce la imaginea unei facultăți de educaţie și cercetare integrate. Această entitate trebuie să reprezinte un model de  îmbinare armonioasă a dezvoltării cunoaşterii și aplicațiilor,  un etalon de excelenţă în universitate şi în ţară, un referenţial pentru reţeaua academică şi ştiinţifică naţională şi internaţională din domeniu, o interfaţă inteligentă între mediul academic şi cel socio-economic, ai cărei absolvenţi să urmeze o carieră de succes şi  în care să existe o atmosferă de armonie şi colegialitate, între toți membrii comunităţii - cadre didactice, cercetători, studenţi, persoane cu atribuţii în plan administrativ, dar şi în relaţia cu părinţii sau cu partenerii industriali.